← Вернуться

Азыркы учурдагы кыргыз-казак адабий байланыштары: Чыңгыз Айтматов жана Мухтар Шаханов филол. илим. канд. окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган дис. автореф.

О произведении

Автор:
Ответственность:
Шаханов Мухтар
Место издания:
Бишкек
Издательство:
Кыргыз Респ. Улуттук илимдер академиясынын Ч. Айтматов атындагы тил жана адабият ин-туту
Год издания:
Количество страниц:
22 с.
Примечание содержания:
Рез. кирг., рус., англ.
Общее примечание:
Рез. кирг., рус., англ.
ББК:
Ш5(2=Ки)7-318
Библиотека:
Российская национальная библиотека (РНБ)

Похожие