← Вернуться

Англис тилиндеги идиомаларды түрк тилине которуунун ѳзгѳчѳлүктѳрү филол. илим. канд. окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган дис. автореф.

О произведении

Автор:
Место издания:
Бишкек
Издательство:
Б. Ельцин атындагы Кыргыз-орус славян ун-тети
Год издания:
Количество страниц:
20 с.
Примечание содержания:
Рез. кирг., рус., англ.
Общее примечание:
Рез. кирг., рус., англ.
ББК:
Ш143.21-33
Библиотека:
Российская национальная библиотека (РНБ)

Похожие