← Вернуться

Кыргыз Республикасында ювеналдык юстициянын орун алуусунун жана ѳнүгүүсүнүн тарыхый-укуктук аспектилери юридика илим. канд. окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган дис. автореф.

О произведении

Автор:
Место издания:
Бишкек
Издательство:
Ж. Баласагын атындагы Кырг. улуттук ун-тети
Год издания:
Количество страниц:
21 с.
Примечание содержания:
Рез. кирг., рус., англ.
Общее примечание:
Рез. кирг., рус., англ.
ББК:
Х839.89
Библиотека:
Российская национальная библиотека (РНБ)

Похожие